Hỗ Trợ Máy Tính IT Blog


Computer Support IT Blog

Cách di chuyển dự án GitLabCE sang GitHub – How to migrate project GitLabCE to GitHub


ERROR: “E212: Can’t open file for writing” when unable to update /etc/hosts file on Linux system with root user


Phân tích lưu lượng mạng, thu thập dữ liệu và hiển thị với ELK trên thiết bị Cisco Catalyst 3650 – Network traffic analytics, flow data collection and visualization using the Elastic Stack on Cisco Catalyst 3650


PRTG giám sát dịch vụ tomcat up/down thông qua bash script – PRTG monitoring service tomcat up/down via bash script


PRTG giám sát dịch vụ asterisk up/down thông qua bash script – PRTG monitoring service asterisk up/down via bash script


PRTG giám sát dịch vụ redis up/down thông qua bash script – PRTG monitoring service redis up/down via bash script


PRTG giám sát cuộc gọi asterisk đẩy đến GSM thông qua bash script – PRTG monitoring calls asterik forward to GSM via bash script


Tự động sao lưu cấu hình Switch Cisco SF300 đến FTP Server – Automating Backup of configuration Switch Cisco SF300 to FTP Server


Cảnh báo alertmanager & prometheus tự động tạo ticket/issue trên hệ thống Jira với jiralert


Fix java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space confluence/jira