Hỗ Trợ Máy Tính IT Blog


Computer Support IT Blog

PRTG giám sát dịch vụ tomcat up/down thông qua bash script – PRTG monitoring service tomcat up/down via bash script


PRTG giám sát dịch vụ asterisk up/down thông qua bash script – PRTG monitoring service asterisk up/down via bash script


PRTG giám sát cuộc gọi asterisk đẩy đến GSM thông qua bash script – PRTG monitoring calls asterik forward to GSM via bash script


Tự động sao lưu cấu hình Switch Cisco SF300 đến FTP Server – Automating Backup of configuration Switch Cisco SF300 to FTP Server


Cảnh báo alertmanager & prometheus tự động tạo ticket/issue trên hệ thống Jira với jiralert


Fix java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space confluence/jira


Tự động sao lưu cấu hình Switch Cisco Catalyst 3650 đến FTP Server – Automating Backup of configuration Switch Cisco Catalyst 3650 to FTP Server


Quản lý tập trung Key SSH với PrivacyIDEA – SSH Key Centralized Management with PrivacyIDEA


Sửa lỗi quá nhiều tệp mở trên confluence/jira – Fix too many open files error confluence/jira


Bash script find the inode of any directory